AVI-800Z

AVI-800Z

> 软件具有深度学习功能、补偿能力和图像处理能力,可实现FPC缺陷全覆盖,高检出,低误报。                                             

> 检测效率高、速度快,制程简单,大大节省人工成本。

> 与客户系统无缝对接(SPC,数据系统,MES链接等)。             

> 在线检测设备,实现全线自动化,方便管理操作。                     

> 可检测项目:折弯处损伤、背景颜色一致硬伤、连接器短路、金属件折弯、边缘露匐、虚焊、油墨污染等器件外观检测缺陷全覆盖